เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เรื่อง “การศึกษาผลของวิธีบ่มที่มีต่อกล้วยหอมทอง”

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดผลและประเมินผล ของเจ้าหน้าที่สถานศึกษาภาครัฐ

Read more