องค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

Read more

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read more

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Read more